วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ประเทศลาว


สังคมและวัฒนธรรมประเทศลาวthe-than86.gif

ปัจจุบันประเทศลาวมีประชากรประมาณ 6,835,345 คน ( 2552 ) มีหลายเชื้อชาติ ภาษาลาวจะเรียกรวมกันว่า " ประชาชนบรรดาเผ่า " สามารถจำแนกได้เป็น 68 ชนเผ่าโดยประมาณ แบ่งเป็น 3 กลุ่มใหญ่ ดังนี้

1138529703.gifลาวลุ่ม

หมายถึงชาวลาวที่อาศัย อยู่ในเขตที่ราบ ได้แก่ เชื้อชาติ ลาว ภูไท ไทดำ ไทลื้อ ฯลฯ ประชาชน กลุ่มนี้มีอยู่ร้อยละ 68 ของประเทศ

1138529703.gifลาวเทิง อาศัยอยู่ในเขตที่ราบสูง เช่น ชาวบูน มะกองงวน ตะโอย ตาเลียง ละเม็ด ละเวน กะตัง ฯลฯ ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ทางภาคใต้ของประเทศ

1138529703.gifลาวสูง เป็นชาวลาวที่อาศัยอยู่ในเขตภูเขาสูง เช่น ชาวม้ง เย้า มูเซอ ลาฮู และชาวเขาเผ่าต่างๆ

1138529703.gifส่วนมากอาศัยอยู่ในเขตภาคเหนือของลาวนอกจากนี้ยังมีเชื้อสาย เวียดนาม เชื้อสาย จีน รวมทั้งชาวต่างชาติอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 2 ของจำนวนประชากรทั้งหมดด้วยศาสนาและวัฒนธรรม

l66.gif

the-than18 (1).gifพุทธศาสนาแบบเถรวาท นับเป็นแบบแผนหลักของวัฒนธรรมลาว ซึ่งปรากฏให้เห็นทั่วประเทศ ทั้งในด้านภาษาศิลปะและวรรณคดีศิลปะการแสดง

the-than18 (1).gifชาวลาวส่วนใหญ่นับถือศาสนา พุทธนิกายเถรวาท ซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติ และความเชื่อตามเผ่าต่างๆ

the-than18 (1).gifใช้ภาษาลาวเป็นภาษาทาง รัฐการ


l400.gifเอกลักษณ์ต่างๆ ของประเทศลาว

l66.gif

the-than139.gifลาวนั้นมี แคน ซึ่งเป็นเครื่องดนตรีประจำชาติ ส่วนวงดนตรีของลาวมีลักษณะคล้ายไทย

the-than139.gifมีท่วงทำนองของการขับลำจะแตกต่างกันไป ตามท้องถิ่น ทางภาคเหนือเรียกว่า ขับ ภาคใต้จาก บอลิคำไซลงไปเรียกว่า ลำ

the-than139.gifลาวมีเอกลักษณ์เต้นรำคือ บัดสลบ และรำวง

the-than139.gifที่เป็นเอกลักษณ์ อย่างหนึ่งของลาวคือ ผู้หญิงจะนุ่ง ผ้าซิ่น ( ผ้าถุง ) ผู้ชายนุ่ง โสร่ง เฉียงสไบ

the-than139.gifอาหารของชาวลาวจะทาน ข้าวเหนียว เป็นหลักที่เป็นเอกลักษณ์คือ ลาบ แจ่วบอง ไคแผ่น ข้าวจี่ ส้มตำ

l400.gif


สถานที่ท่องเที่ยว

l66.gifthe-than112.gifไหหิน ที่แขวงเชียงขวาง


Image.jpg

the-than112.gifปราสาทวัดพู ที่แขวงจำปาสัก

news_img_396826_1.jpg


the-than112.gifพระธาตุหลวง

Z1S9rPyFGr.jpg

the-than112.gifหอพระแก้ว

1199504000.jpg

the-than112.gifประตูชัย

J120120829144922.jpg


l400.gif


เชื้อชาติและวัฒนธรรม

l66.gif

the-than95.gifเป็น พหุวัฒนธรรม หลายรูปแบบ เนื่องจากมีหลายเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ยึดมั่นในประเพณีและดำรงชีวิตอย่างเรียบง่าย

the-than95.gifวัฒนธรรม ไทย มีอิทธิพลต่อสังคมลาวมากเนื่องกระแสสื่อไทยและจากความใกล้ชิดทางวัฒนธรรม

ที่มีอยู่เดิม - วัฒนธรรมจาก จีน และ ชาติตะวันตก

ข้อดีข้อด้อยของสังคมวัฒนธรรมลาว จุดแข็ง มีหลายเชื้อชาติเผ่าพันธุ์ แต่อยู่ร่วมกันอย่างสงบ สันติสุข

the-than95.gifมีอัตลักษณ์ตนเอง เช่น ภาษา การแต่งกาย ประเพณี เป็นต้น จุดอ่อน

the-than95.gifมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมตามเผ่าพันธุ์ ยังขาดเอกภาพทางวัฒนธรรม

the-than95.gifลักษณะวัฒนธรรมลาวกับไทย ใกล้เคียงกันมากที่สุด ในประชาคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย แต่ลาวมีความสัมพันธ์อย่างแน่นแฟ้นกับ เวียดนาม กัมพูชา และจีน มากกว่าไทยนี่เป็นเพราะอะไร เป็นเพราะไทยหรืออยู่ที่ลาว

1 ความคิดเห็น: